بیانات بکر بوزداغ در رابطه با پرونده رضا صراف

پرونده رضا صراف، توطئه ای آشکار علیه ترکیه است و اعتبار حقوقی ندارد.