برگزاری مراسم به آب اندازی سومین کشتی پروژه میلگم

برگزاری مراسم به آب اندازی سومین کشتی پروژه میلگم