آتماجا، اولین موشک دریایی ترکیه

آتماجا، اولین موشک دریایی ترکیه، به زودی در میان تجهیزات نیروی دریایی ترکیه جای خواهد گرفت.