آتاکوله آنکارا به رنگ پرچم جمهوری آذربایجان درآمد

آتاکوله سمبل آنکارا پایتخت ترکیه، به نشانه همیاری ترکیه با آذربایان به رنگ پرچم کشور برادر نورپردازی شد