آرای رفراندوم اصلاح قانون اساسی در خارج از کشور به ترکیه منتقل شد

آرای شهروندان ترک مقیم خارج از کشور با 23 کامیون حامل 301 کیسه دیپلماتیک به ترکیه آورده شد.