آغاز امور انتقال سیستم های پدافند هوایی اس ـ 400 به ترکیه

آغاز امور انتقال سیستم های پدافند هوایی اس ـ 400 به ترکیه .