آغاز فعالیت های مشترک گشت زنی نیروهای مسلح ترکیه و آمریکا

آغاز فعالیت های مشترک گشت زنی نیروهای مسلح ترکیه و آمریکا