25 سال زندگی‌اش در سازمان تروریستی را تعریف کرد

25 سال زندگی‌اش در سازمان تروریستی را تعریف کرد