صید پربرکت ماهی در سواحل زونگولداغ

صید پربرکت ماهی در سواحل زونگولداغ، باعث امید ماهیگیران شد.