تظاهرات اعتراض آمیز گسترده در ارمنستان

تظاهرات اعتراض آمیز گسترده در ارمنستان .