تیراندازی سربازان اسرائیلی بسوی جوان فلسطینی حامل پرچم ترکیه

تیراندازی سربازان اسرائیلی بسوی جوان فلسطینی حامل پرچم ترکیه