توازن قوا در لیبی چگونه تغییر کرد؟

توازن قوا در لیبی چگونه تغییر کرد؟