توپخانه ارتش آذربایجان مواضع نیروهای ارمنستان را در هم کوبید

توپخانه ارتش آذربایجان مواضع نیروهای ارمنستان را در هم کوبید

برچسب ها: