تاسیس دهمین ایستگاه دیدبانی نیروهای مسلح ترکیه در سوریه

تاسیس دهمین ایستگاه دیدبانی نیروهای مسلح ترکیه در سوریه