تریلرهای حامل کمکهای انسانی به مردم حلب در گذرگاه مرزی جیلوه گوز

تریلرهای حامل کمکهای انسانی به مردم حلب در گذرگاه مرزی جیلوه گوز در انتظار هستند. 

تریلرهای حامل کمکهای انسانی به مردم حلب در گذرگاه مرزی جیلوه گوز در انتظار ورود به منطقه بی طرف واقه در مرز ترکیه و سوریه می باشند. 

در نتیجه جنگ داخلی 5 ساله که در سوریه ادامه دارد، بسیاری از مردم شهرهای ادلب، رقه، حلب به فرار از این شهرها از گذرگاه مرزی جیلوه گوز به ترکیه پناهنده می شوند.