طالبان کاخ ریاست جمهوری افغانستان را تصرف کرد

طالبان کاخ ریاست جمهوری افغانستان را تصرف کرد