اسرائیل به هدف قرار دادن خبرنگاران در فلسطین ادامه می دهد