سربازان اسرائیلی یکی از نگهبانان مسجد الاقصی را دستگیر کردند