شمال سوریه با کدام نقشه های جدید رودررو است؟

چرا فرانسه نیروهای نظامی و اداری خود را از سوریه خارج می کند؟