شکاف ایجاد شده در اثر زمین لرزه شدید روستایی را در غازی‌عنتاب دو قسمت کرد

شکاف ایجاد شده در اثر زمین لرزه شدید روستایی را در غازی‌عنتاب دو قسمت کرد