اشک شوق مجری آذربایجانی

مجری آذربایجانی در حین اعلام خبر آزادی برخی مناطق قره‌باغ اشغالی اشک شوق ریخت.