صدای اذان در شوشا پس از 28 سال به گوش رسید

صدای اذان در شوشا پس از 28 سال به گوش رسید