ارمنستان تعمدا سوگواران آذربایجانی را در قبرستانی در ترتر هدف قرار داد

توپخانه ارتش اشغالگر ارمنستان به صورت عمدی سوگواران آذربایجانی را در قبرستانی در شهر ترتر هدف حمله قرار داد.