ارمنستان غیر نظامیان را مورد حمله قرار می‌دهد

ارمنستان غیر نظامیان را مورد حمله قرار می‌دهد.