قربانیان خردسال مظالم اسرائیل؛ وداع دردناک با پدر

با افزایش حملات اسرائیل علیه فلسطینیان، متاسفانه انسانهای بیشتری در سوگ مرگ یکی از عزیزان خود عزادار می شوند. درست مثل براء...