انتظار برای تخلیه مردم از منطقه امیریه ادامه دارد

انتظار برای تخلیه مردم از منطقه امیریه ادامه دارد

برچسب ها: