مانور نظامی مشترک ترکیه و آذربایجان در نخجوان

مانور نظامی مشترک ترکیه و آذربایجان در نخجوان