کشف مهمات متعلق به آمریکا در انبار مهمات ی پ گ در راس العین

کشف مهمات متعلق به آمریکا در انبار مهمات تروریست ها در راس العین