حیوانات آسیب دیده در سوریه به ترکیه انتقال داده شدند

حیوانات آسیب دیده بعلت ادامه جنگ داخلی در سوریه از باغ وحش حلب به شهر بورسا انتقال داده شدند، مداوا می شوند. 

از باغ وحش حلب به شهر بورسای ترکیه سه شیر، دو پلنگ ، دو کفتار و دو خرس انتقال یافت.