حقایق نادیده گرفته شده قبرس

آیا یونانی تباران و ترکهای قبرس نهایتا به یک نتیجه و توافق مشترک خواهند رسید؟