حمایت اکراد از عملیات نظامی ترکیه در شرق فرات

حمایت اکراد از عملیات نظامی ترکیه در شرق فرات