حملات ارمنستان علیه غیرنظامیان ادامه دارد

خانه‌ها، مدارس و حتی قبرستان‌ها... مراکز مسکونی غیرنظامی توسط ارتش ارمنستان مورد هدف قرار می‌گیرد.