حمله انتحاری در حسکه سوریه

حمله انتحاری در حسکه سوریه