حکومت طرابلس برای آغاز عملیات آماده می‌شود

حکومت طرابلس برای آغاز عملیات آماده می‌شود