ضربات سنگین آذربایجان به ارتش ارمنستان

آذربایجان به حملات ارمنستان به غیرنظامیان پاسخ شدیدی می‌دهد. عملیات برای بازپس‌گیری خاکهای تحت اشغال ادامه دارد.