ضرب و شتم یک جوان فلسطینی در راهپیمایی ملی گرایان یهودی توسط نیروهای اسرائیل

ضرب و شتم یک جوان فلسطینی در راهپیمایی ملی گرایان یهودی توسط نیروهای اسرائیل