بشار اسد علیرغم هشدار آمریکا از بمب بشکه ای استفاده کرد

رژیم بشار اسد به استفاده از  بمب های بشکه ای در مبارزه با نیروهای مخالف در این کشور علیرغم هشدارهای آمریکا ادامه می دهد.