آیا یونان در مورد اظهارت صلح‌جویانه خود صمیمی است؟

آیا یونان در مورد اظهارت صلح‌جویانه خود صمیمی است؟