آذربایجان به حملات ارمنستان پاسخ می‌دهد و خاکهای اشغالی را آزاد می‌کند

آذربایجان به حملات ارمنستان پاسخ می‌دهد و خاکهای اشغالی را آزاد می‌کند