زبان درازترین سگ جهان

زبان درازترین سگ جهان از ایالت داکوتای جنوبی موفق به شکستن رکورد جهانی گردید. 

این سگ 8 ساله زبانی به طول 18.58 سانتی متر دارد.