انفجار در منبع ژئوترمال

به دنبال وقوع انفجار در منبع ژئوترمال شهرستان ارجیش وان، بخار و آب داغ به اطراف فوران کرد.