کوه آتش فشانی در کوستا ریکا فعال شد

انفجار کوه آتش فشانی Turrialba در 70 کیلومتری سان خوزه پایتخت کوستا ریکا ادامه دارد