افزایش سطح آب ونیز

با افزایش سطح آب در ونیز عمق آب این منطقه به127 سانتی متر رسید.