فوران مواد مذاب و خاکستر از آتش فشان اتنا

آتش فشان اتنا به فوران مواد مذاب و خاکستر ادامه میدهد