3 میلیون هکتار منطقه جنگلی در روسیه تبدیل به خاکستر شد

3 میلیون هکتار منطقه جنگلی در روسیه تبدیل به خاکستر شد