سخنرانی اردوغان خطاب به جوانان در تکنوفست ازمیر

سخنرانی اردوغان خطاب به جوانان در تکنوفست ازمیر