اسکلت نهنگ آبی در موزه تاریخ طبیعی لندن

موزه تاریخ طبیعی لندن، با یک نوآوری، اسکلت یک نهنگ آبی را به معرض نمایش گذاشت.