نمایشگاه صنایع هانوور دربهایش را به روی بازدید کنندگان باز کرد

نمایشگاه صنایع هانوور که هر سال در آلمان ترتیب می یابد، آغاز گردید. در این نمایشگاه 134 شرکت از ترکیه شرکت دارند.