ماه رجب شروع شد

ماه رجب یکی از ماههای طلوع خورشید آرامش معنوی و روحی بر قلب ها و تبلور رحمت الهی در جهان اسلام آغاز شد.