جشنواره رقص "  Yosakoi " در ژاپن

در آخرین روز جشنواره رقص "  Yosakoi " یکی از معروفترین جشنواره های تابستانی ژاپن 65 گروه رقص با یکدیگر رقابت کردند.